Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej pisaklomza.pl jest Leszek Cwalina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PISAK Cwalina Leszek (adres prowadzenia działalności: ul. Zawadzka 59 lok.2; 18-400 Łomża wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki , NIP 718-144-95-45, REGON 364296754, adres poczty elektronicznej: cwalinaleszek@wp.pl, numer telefonu: 500 831 173 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) - zwana dalej „Administratorem ” i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cel i zakres zbierania danych

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

2.1.1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między PISAK i Potencjalnym Klientem polegającego na świadczeniu usług poprzez sklep PISAK

2.1.2. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zm.).

2.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj).

2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia usługi przez sklep Pisak.

2.4. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklep Pisak. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Potencjalnego Klienta podczas korzystania ze strony sklepu (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka – zarezerwowanych towarów). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Potencjalnych Klienta sklep Pisak ani śledzenia ich nawigacji. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

3. Podstawa przetwarzania danych

3.1. Korzystanie ze strony pisaklomza.pl przez Potencjalnego Klienta, wiąże się z konieczność podania danych osobowych, jest to całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie ze strony pisaklomza.pl zgodnie z Regulaminem.

3.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

3.2.1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

3.2.2. Jest to konieczne do świadczenia usługi, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań Świadczenia usługi na żądanie osoby, której dane dotyczą.

3.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją świadczenia usługi lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem świadczenia usługi na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zakończeniem zamówienia Przyszły Klient jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

4.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

4.2.1. Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

4.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: cwalinaleszek@wp.pl albo pisemnie na adres Administratora.

5. Postanowienia końcowe

5.1. Sklep Pisak  może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony sklepu Pisak

5.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Witryna stworzona na platformie